MENU
Aula_close Layer 1

Læringsgrundlag

På Dyssegårdsskolen arbejder vi med fire grundlæggende temaer med læring:

  • Hvordan finder læring sted?
  • Under hvilke betingelser sker læring bedst?
  • Hvilke metoder fremmer læring?

Hvordan skabes der interesse og motivation?

Med Gentofte Kommunes nye skolevision Læring Uden Grænser ønsker vi i et nært samarbejde med forældre at skabe de bedste rammer, sådan at vores børn og unge ”lærer uden grænser” - hvor de kan udnytte og udvikle deres ressourcer og potentialer optimalt, og hvor vi indretter skolen, så den til enhver tid fremmer vores børn og unges læring.

I den forbindelse er skolens fysiske rammer indrettet med gode muligheder for en fleksibel og differentieret tilrettelagt undervisning, hvor lærere og pædagoger blandt andet tager hensyn til børnenes forskellige måder at lære på. På skolen er der løbende fokus på at udvikle medarbejdernes handlekompetence i planlægningen af undervisningsdifferentiering, og samtidig sikrer vi, at der er rum til videndeling om de pædagogiske processer i hele organisationen. Det er vigtigt, at der er plads til, at børnene i løbet af en skoledag kan veksle imellem at arbejde selvstændigt, i store og små grupper eller med fælles aktiviteter for alle. Endelig skal der være plads og muligheder for, at eleverne kan være aktive og eksperimenterende.

 

Synlig Læring på Dyssegårdskolen

Begrebet ”synlig læring” stammer oprindeligt fra den New Zealandske uddannelsesforsker John Hattie, der gennem omfattende metaanalyser af forskningsresultater har udregnet effektstørrelser for, hvad der påvirker elevers læring.

Arbejdet med Synlig Læring, udspringer af et 3 kommunesamarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal ud fra overskriften ”Progression og Synlig Læring for det enkelte barn”. Kommunerne samarbejder på tværs mht. kompetenceudviklingsdage for alle medarbejdere på skolerne.

For skoleåret 2018-19 (se handleplanen nedenfor) vil arbejdet med Synlig Læring på Dyssegårdskolen, ske under overskriften: Læringsmål i undervisningslektioner, elevopmærksomhed på progression og vejledning med udgangspunkt i undervisningsforløb eller didaktiske udfordringer.

Til at understøtte dette arbejde, benyttes www.minuddannelse.dk til at udarbejde årsplaner i alle fag.

 

Alle elever skal lære mere - mængder (billede)

 

  • Fokus

 

 

  • Mål

 

 

  • Tegn

 

 

  • Tiltag af SL team

 

 1) Læringsmål i undervisnings-lektionerne

 

 Alle lærere opstiller tydelige læringsmål for hver undervisnings-lektion

 

 Lektionslæringsmålene præsenteres mundtligt og skriftligt ved opstart af hver lektion/modul

Skolens læringsgrundlag punkt på afdelingsmøderne omhandlende undervisning

Synlige værkstedsmål i GFO

 

 Oplæg på afdelingsmøder om:

SMART-ER-mål

Forskel på mål for forløb og lektion

Tegn/succeskriterier

Lektionsmål

Lærernoter under forløbene til inspiration for de enkelte lektioner i Min Uddannelse

Læringsmål -værksteder og forløb IGFO

Synliggørelse af værkstedsmål i GFO

 

 2) Elevopmærksomhed på progression

 

 Eleverne bliver mere bevidste om deres egen progression

 

 Eleverne reflekterer over egen progression

Eleven taler om og ”bygger videre” på tidligere opfyldte mål og feedback i deres personlige læringsmål

Der bliver diskuteret strukturering og afvikling af FB-samtaler på afdelingsmøder

Nationale Testresultater

Beregneren viser at eleven har haft progression

 

 Diskussion om ”den gode feedback-samtale” på team-/afdelingsmøder

Aktivering af forældre i forhold til Min Uddannelse/Feedback-samtaler

Aktivering af personlige mål i studietid

Strukturering af studietid

Overlevering af elevers personlige mål til relevante kolleger

ærer/pædagog afholder samtale om elevernes sociale progression i GFO/indskoling

Lærere inddrager resultater fra National Test i feedback

 

3) Læringsvejleder udfører teamvejledning

 

Det pædagogiske personale implementerer flere elementer fra Synlig Læring via vejledning

 

Der foreligger rammekontrakt for afvikling af teamudviklingssamtaler/teamvejledning

Der er udarbejdet en skabelon for vejledning

Læringsvejledere foretager faglig vejledning Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes progression

 

Der iværksættes vejledning af team

Der tilbydes vejledning til den enkelte lærer/pæd

Læringsvejledere vejleder nye lærere/pæd.

Læringsvejledere iværksætter aktiviteter omhandlende IPL (Inspirerende passioneret lærer) og personalets udfordringer

 

 

Dokumenter
Læring uden grænser folder Shape Created with Sketch.