MENU
Aula_close Layer 1

Støtteundervisning

Ressourcecenteret

Specialundervisning er primært et supplement til den almindelige undervisning for de børn, der har brug for støtte i forbindelse med skolegangen.

Støtteundervisningen, som tilbydes gennem skolens ressourcecenter, kan være meget forskellig med hensyn til form, indhold og varighed. Al støtte iværksættes efter samråd med forældre og klasselærer/faglærer. Det vurderes løbende i forhold til handleplanen, om målet for undervisningen er nået, eller om en fortsættelse vil være givende for barnets udvikling.

Ud over forskellige typer af korterevarende forebyggende foranstaltninger, arbejdes der gennem hele skoleforløbet primært med følgende undervisningsformer: Støtte i klassen, undervisning på mindre hold i en periode, enkeltmandsundervisning og ekstraundervisning uden for skoletid.

Børn med sværere indlæringsvanskeligheder eller definerede tilpasningsvanskeligheder kan i samarbejde mellem skole og forældre indstilles via skolepsykologen til visitering til særlig støtte. Afgørelsen træffes af kommunens visitationsudvalg på baggrund af prøver, taget i november måned. Tildelingen af denne type støttetimer sker som oftest for et skoleår ad gangen og gives som individuel, gruppe- eller holdundervisning.